Vereniging


Opgericht 1997
Op 28 januari 1997 vond een gesprek plaats tussen gastheer Jan Kout, Wim Muts en Piet Laan. Zij bespraken een plan om wat meer interesse te kweken bij de Middelieer bevolking voor het oprichten van een vereniging die de historie van Middelie levendig zou moeten houden.  Het resulteerde in een bijeenkomst in café Ossebaar op 13 oktober 1997, waar later die avond werd besloten tot oprichting van het Historisch Genootschap "Oud-Middelye" . De initiatiefnemers namen zitting in het bestuur en woordvoerder Piet Laan ging de voorzittershamer ter hand nemen. Hij staat een ogenblik stil bij het eerder overlijden van Wim Muts die vanaf het begin bij de voorbereiding van een op te richten vereniging betrokken is geweest en zegt hem daar postuum dank voor. De dames Gé Koster-Wakker en Christa Blekemolen nemen ook plaats in het bestuur. 

Website
 Deze website van het Historisch Genootschap "Oud-Middelye" dient primair om de leden van (actuele) informatie te voorzien en daarnaast om alle geïnteresseerden in de historie van Middelie de weg te wijzen waar wetenswaardigheden en beeldmateriaal op internet te vinden zijn.

AVG privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geldt voor grote multinationals als Microsoft, maar ook de Historische Vereniging Oud Middelye dient aan de bepalingen van de AVG te voldoen. Het bestuur heeft daarom een privacyverklaring opgesteld, een reglement waar de vereniging zich aan dient te houden. Uitgangspunt is en blijft dat de persoonsgegevens in beheer bij de Historische Vereniging Oud Middelye gewaarborgd zijn.

Ledenbestand
De penningmeester beheert het ledenbestand en registreert de volgende persoonsgegevens: voorletter(s), familienaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres.. Deze ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt door de penningmeester voor het verzenden / bezorgen van ons blad De Post en de facturen voor de contributie. Het bestuur voegt daarbij de uitnodigingen voor vergaderingen toe, eventueel vergezeld van een nieuwsbrief.

Wijzigingen van persoonsgegevens, zoals verhuizingen, opzeggingen en overlijden worden bij voorkeur telefonisch gedaan. Persoonlijk of per email is ook mogelijk. Deze wijzigingen worden uitsluitend verwerkt door de penningmeester of secretaris. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang van lidmaatschap sprake is; na annulering of overlijden worden de gegevens vernietigd. Leden die na 1 mei 2018 lid zijn geworden gaan met de lidmaatschapsopgave gelijktijdig akkoord met de opslag van zijn/haar persoonsgegevens.

Bestuursleden en vrijwilligers handelen overeenkomstig de bepalingen van de AVG. Foto’s van personen worden uitsluitend geplaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). De AVG is niet van toepassing op personen waarvan duidelijk is dat die reeds overleden zijn.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Met betrekking tot de persoonsgegevens hebben alle leden recht op hun vastgelegde informatie, zoals inzage, wijzigingen of wissen “om vergeten te worden”. De persoonsgegevens bij de Historische Vereniging Oud Middelye zijn beveiligd.

Website
Het bestuur van de Historische Vereniging Oude Middelye beheert een website onder dezelfde naam van de vereniging. De website is openbaar. Met betrekking tot foto’s van personen en persoonsgegevens geldt, dat die niet geplaatst worden zonder uitdrukkelijke  toestemming van betrokkene(n) Wij maken geen gebruik van cookies. De beheerder van de website van Oud Middelye heeft een adequate internetbeveiliging.