Vereniging


Opgericht 1997
Op 28 januari 1997 vond een gesprek plaats tussen gastheer Jan Kout, Wim Muts en Piet Laan. Zij bespraken een plan om wat meer interesse te kweken bij de Middelieer bevolking voor het oprichten van een vereniging die de historie van Middelie levendig zou moeten houden. 
 

Vervolgens werd er een oproep gedaan bij de inwoners van Middelie om de belangstelling te peilen.

En dat resulteerde in een bijeenkomst in café Ossebaar op 13 oktober 1997, waar later die avond werd besloten tot oprichting van het Historisch Genootschap "Oud-Middelye" .

Notulen oprichtingsvergadering 13 oktober 1997
De notulen van de oprichtingsvergadering zijn (uiteraard) ook nog aanwezig. Zoals het een Historische vereniging betaamt, handgeschreven! En we herkenden het handschrift van de woordvoerder en latere voorzitter, de heer Piet Laan. Hij fungeerde bij de oprichtingsvergadering ook als notulist. We hebben het verslag maar even (woordelijk) overgetypt, want we wilden u die toch niet onthouden!

Verslag van de openbare bijeenkomst op ma. 13 oktober 1997 in café Ossebaar te Middelie met de bedoeling om op deze avond te komen tot oprichting van een vereniging over de historie van Middelie.

Als woordvoerder van de werkgroep die de animo en mogelijkheden voor zo’n vereniging heeft onderzocht opent de heer P. Laan de bijeenkomst met een woord van welkom. Staat dan een ogenblik stil bij het overlijden van de heer W. Muts die vanaf het begin bij de voorbereiding van een op te richten vereniging betrokken is geweest en brengt hem postuum dank daarvoor.

Zegt dat de belangstelling die getoond is op 28 april jl.  voor de werkgroep aanleiding is geweest om een voorstel te doen om tot oprichting te komen. Hij legt nogmaals de doelstelling uit zoals het vastleggen van feiten, verzamelen en bewaren van foto’s, geschriften en gebruiksvoorwerpen, interviewen en het doen van onderzoek. Hierbij is actieve deelname van de toekomstige leden noodzakelijk.

Van de uitgereikte ledenkaartjes zijn er velen die meteen lid willen worden. Op de vraag of er bij de aanwezigen mensen zijn die principieel tegen de oprichting zijn wordt niet gereageerd. Vervolgens geeft Laan aan dat de juridische vorm wordt gekozen als vereniging met leden; een bestuur; contributie in eerste instantie 15 gulden per jaar. De naam zou kunnen zijn “Historisch Genootschap Oud Middelye”. Op de vraag of een ieder zich hierin kan vinden, wordt positief gereageerd waarna Laan constateert dat tot oprichting kan worden overgegaan, hetgeen met een hamerslag wordt bekrachtigd. De werkgroep heeft te kennen gegeven als eerste bestuur te willen fungeren. Spontaan toegevoegd worden de dames Gé Koster-Wakker en Crista Blekemolen. De functies zullen intern worden besproken. Laan zegt dat hij op zich zal nemen om statuten en huishoudelijk reglement op te stellen en dit later aan de algemene vergadering zal voorleggen. Voorlopig werken we dus als vereniging in oprichting, Geeft aan dat leden zelf initiatieven kunnen aandragen om de doelstelling van de vereniging inhoud te geven. Bedankt de bestuursleden Margreet Lenstra en Piet Hetjes van de zustervereniging Oud-Quadyck voor hun steun en advisering in deze. Hierna volgt een pauze waarin de aanwezigen kunnen kijken naar attributen die Oud-Quadyck heeft uitgestald. Na de pauze vertelt Gerry van der Wegen iets over het Streekarchief te Purmerend en wat daar zoal is in te zien. Zij is verbonden aan het archief en nodigt een ieder uit om daar eens een kijkje te nemen. Gerry wordt bedankt voor haar bijdrage aan deze avond en meteen wordt door een aantal personen aangegeven om aan een excursie naar het archief te willen deelnemen. Met de vaststelling dat er hedenavond iets moois tot stand is gekomen wordt de avond, onder dankzegging voor de plezierige wijze van vergaderen, gesloten.

 

Viering 25-jarig bestaan 6 november 2022

SPEECH VOORZITTER OPENING VIERING 25-JARIG BESTAAN 6 NOVEMBER 2022

WELKOM! MIJN NAAM IS JACK DEKKER EN NAMENS HET HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD MIDDELYE, EN IN DE VOLKSMOND OOK WEL GENOEMD: OUD MIDDELIE, HARTELIJK WELKOM OP DE VIERING VAN ONS 25 JARIG BESTAAN. DIT GAAT EEN GEZELLIG VERJAARDAGFEESTJE WORDEN! FANTASTISCH DAT WE DIT MET ZO’N GROTE GROEP GAAN VIEREN! WE KUNNEN WEL STELLEN DAT IEDEREEN DIE HIER AANWEZIG IS EEN LINK HEEFT MET MIDDELIE. DAT KAN ZIJN DOORDAT U LID BENT VAN ONZE VERENIGING EN WOONT OF HEEFT GEWOOND IN MIDDELIE OF DAT U HIER OP SCHOOL HEEFT GEZETEN , EN INMIDDELS VERHUISD BENT ELDERS IN NEDERLAND EN MISSCHIEN AL JAREN NIET MEER IN MIDDELIE BENT GEWEEST.

MAAR TOEN U IETS TE HOREN KREEG OVER DEZE MIDDAG, TOEN BEGON ER IETS TE KRIEBELEN, HERINNERINGEN AAN DE LAGERE SCHOOL KWAMEN WEER BOVEN DRIJVEN. HOE ZAL HET GAAN MET BEKENDEN UIT MIJN KLAS ZOALS SANNE GREUTER OF JAAP HOUTMAN OF DIENS ZOON ROB HOUTMAN? OF MET LOTTE KARSTEN, ALWIN SLOOTEN OF THOMAS VROOM? EEN SOORT REUNIE! EN DAAROM BENT U HIER. EN WIJ DANKEN DEZE 6 OUD LEERLINGEN VOOR HUN SPONTANE MEDEWERKING! 

EEN JAAR TERUG HADDEN WIJ OOK NOOIT BEDACHT DAT WE ALS HISTORISCH GENOOTSCHAP DIT GEZELSCHAP ZOUDEN MOGEN TOESPREKEN. WE WAREN AAN HET BRAINSTORMEN OVER DE VRAAG: OP WAT VOOR WIJZE GEVEN WIJ AANDACHT AAN ONS 25-JARIG BESTAAN?? EN DE UITKOMST DAARVAN WAS DAT WIJ ALS 25 JARIGE VERENIGING DE KENMERKENDE MANIER VAN DENKEN EN HANDELEN VAN ZES OUD LEERLINGEN VAN ONZE LAGERE SCHOOL, GEBOREN ROND 1997, 1972 EN 1947 MIDDELS INTERVIEWS TOT UITING WILDEN GAAN BRENGEN. EN DAT GEBEURT AUTOMATISCH ALS JE DE LEVENSLOOP GAAT BESCHRIJVEN.  VAN VIER OUD LEERLINGEN WERDEN DE INTERVIEWS GEFILMD EN DAARVAN ZIET U STRAKS EEN GECOMPRIMEERDE VERTONING. OP YOU-TUBE ZIJN VANAF MORGEN ENKELE FILMOPNAMEN TE BEKIJKEN. VAN ALLE ZES DE OUD LEERLINGEN ZIJN DE INTERVIEWS GEPLAATST IN DE EXTRA DIKKE, FULL COLOUR UITGEGEVEN POST. EN OOK ENKELE OUD LERAREN HEBBEN HUN HERINNERINGEN AAN HET PAPIER TOEVERTROUWD. JUF JEANNETTE, JUF ANJA EN MEESTER COR MULDER ZIJN HIER VANMIDDAG OOK!

GELIJKTIJDIG DACHTEN WE DAT HET ONZE LEDEN WEL ZOU AANSPREKEN ALS WE ONZE COLLECTIE KLASSENFOTO’S ZOUDEN TENTOONSTELLEN. EN DAARNA KWAMEN WE OP HET IDEE OM NIET ALLEEN ONZE LEDEN MAAR OOK OUD LEERLINGEN UIT TE NODIGEN OM HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN. WE DACHTEN: LATEN WE ER EEN SOORT REUNIE VAN MAKEN! EN VOOR ONZE VERENIGING OOK EEN MOOIE GELEGENHEID OM ONS TE PROFILEREN, WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE, OM ZODOENDE OOK U, ALS U NOG GEEN LID BENT VAN ONS, TE ENTHOUSIASMEREN OM DIT STRAKS NOG EVEN TE REGELEN, DE KOSTEN ZIJN OMGEREKEND SLECHTS GEMIDDELD € 1,25 PER MAAND……

HET ZOU MIJ NIET VERWONDEREN ALS DE OPRICHTERS VAN ONZE VERENIGING TE WETEN JAN KOUT, WIM MUTS EN PIET LAAN TEVREDEN OP ONS NEERKIJKEN EN BEST TROTS ZIJN MET DEZE GIGA OPKOMST. OVERIGENS, VOOR MEER ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE OPRICHTING EN ONZE VERENIGING EN ACTIVITEITEN VERWIJS IK U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE OUDMIDDELYE.NL.  

EVEN WAT HUISHOUDELIJKE TIPS:

HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT:

 

Website
 Deze website van het Historisch Genootschap "Oud-Middelye" dient primair om de leden van (actuele) informatie te voorzien en daarnaast om alle geïnteresseerden in de historie van Middelie de weg te wijzen waar wetenswaardigheden en beeldmateriaal op internet te vinden zijn.

AVG privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geldt voor grote multinationals als Microsoft, maar ook de Historische Vereniging Oud Middelye dient aan de bepalingen van de AVG te voldoen. Het bestuur heeft daarom een privacyverklaring opgesteld, een reglement waar de vereniging zich aan dient te houden. Uitgangspunt is en blijft dat de persoonsgegevens in beheer bij de Historische Vereniging Oud Middelye gewaarborgd zijn.

Ledenbestand
De penningmeester beheert het ledenbestand en registreert de volgende persoonsgegevens: voorletter(s), familienaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres.. Deze ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt door de penningmeester voor het verzenden / bezorgen van ons blad De Post en de facturen voor de contributie. Het bestuur voegt daarbij de uitnodigingen voor vergaderingen toe, eventueel vergezeld van een nieuwsbrief.

Wijzigingen van persoonsgegevens, zoals verhuizingen, opzeggingen en overlijden worden bij voorkeur telefonisch gedaan. Persoonlijk of per email is ook mogelijk. Deze wijzigingen worden uitsluitend verwerkt door de penningmeester of secretaris. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang van lidmaatschap sprake is; na annulering of overlijden worden de gegevens vernietigd. Leden die na 1 mei 2018 lid zijn geworden gaan met de lidmaatschapsopgave gelijktijdig akkoord met de opslag van zijn/haar persoonsgegevens.

Bestuursleden en vrijwilligers handelen overeenkomstig de bepalingen van de AVG. Foto’s van personen worden uitsluitend geplaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). De AVG is niet van toepassing op personen waarvan duidelijk is dat die reeds overleden zijn.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Met betrekking tot de persoonsgegevens hebben alle leden recht op hun vastgelegde informatie, zoals inzage, wijzigingen of wissen “om vergeten te worden”. De persoonsgegevens bij de Historische Vereniging Oud Middelye zijn beveiligd.

Website
Het bestuur van de Historische Vereniging Oude Middelye beheert een website onder dezelfde naam van de vereniging. De website is openbaar. Met betrekking tot foto’s van personen en persoonsgegevens geldt, dat die niet geplaatst worden zonder uitdrukkelijke  toestemming van betrokkene(n) Wij maken geen gebruik van cookies. De beheerder van de website van Oud Middelye heeft een adequate internetbeveiliging.