Agenda Ledenvergadering 8 mei 2023


Historisch Genootschap Oud-Middelije

 

Agenda

Algemene ledenvergadering 8 mei 2023.

Locatie Kerkje van Middelie, 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

 

 1. Opening
   
 2. Vaststellen agenda
   
 3. Notulen  algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2022.
   
 4. Jaarverslag 2022 secretaris
   
 5. Jaarverslag 2022 penningmeester
   
 6. Verslag kascommissie Gert Wakker en Jan van Dort.

           Benoeming nieuw lid kascommissie in de plaats van Gert Wakker
 

 1. Verlenen van goedkeuring door vergadering aan bestuur voor gevoerde beleid
   
 2. Bestuursverkiezing:

           Volgens het opgestelde rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar : Eric van den Hudding en Dieuwke de Boer-  Muts.
 

 1. Rondvraag.
   
 2.  Pauze

 

 1.  Toneel vereniging “Eendracht Maakt Macht “.