AGENDA LEDENVERGADERING 1 MEI 2024


Historisch Genootschap Oud-Middelije

Agenda

Algemene Ledenvergadering 1 mei 2024.

 

 1. Opening en welkom
   
 2. Vaststellen agenda
   
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 8 mei 2023.
   
 4. Jaarverslag voorzitter
   
 5. Jaarverslag penningmeester.
   
 6. Verslag kascommissie Jan van Dort en René Bibo.
  Benoeming nieuw lid kascommissie in plaats van Jan van Dort.
   
 7. Verlenen van goedkeuring door vergadering aan bestuur voor gevoerde beleid
   
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gerry en Ton van der Wegen.
  Afscheid Ron Batenburg, verantwoordelijk voor de lay-out en fotobewerking De Post
  Voorstel nieuwe bestuursleden: Anja Frikkee en Sjouke Hamstra.
   
 9. Rondvraag. Inclusief oproep ideeën artikelen voor in De Post.
 • PAUZE
 1. Spreker Ronald Nijboer over zijn boek  ‘Wereldzee in de polder’.